Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Interactive Analyst Centre

  
Vrijwaringsclausule        
Merk op dat u momenteel een website betreedt die direct of indirect door een derde partij wordt beheerd(de "Externe Site") en dat u dit op eigen risico doet.
 
Nyrstar heeft geen enkele controle over de Externe Site, noch over gegevens of andere inhoud die erop staan of websites die eraan gekoppeld zijn. De koppeling naar de Externe Site wordt uitsluitend voor het gemak meegedeeld.
 
Door op ‘Aanvaarden’ te klikken, onderschrijft en aanvaardt u dat noch Nyrstar, noch de derde partijprovider Virtua Research, Inc. (‘Virtua’) verantwoordelijk is of enige vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt of op zich neemt betreffende de inhoud, gegevens of technische werking van de Gekoppelde Site. Bovendien onderschrijft en aanvaardt u dat u onherroepelijk afstand doet van alle mogelijke rechten en claims tegen Nyrstar en Virtua van zodra u de Externe Site betreedt. Tot slot onderschrijft en aanvaardt u dat Nyrstar of Virtua, diens ambtenaren, werknemers, directeurs en tussenpersonen in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor (i) directe of indirecte schade, gevolgschade, bijkomende schade, bijzondere schade, vergoedende of aanvullende schade, (ii) schadevergoeding voor inkomensverlies, winstverlies, productieonderbreking, verlies van gegevens of bedrijfsinformatie, verlies van of schade aan eigendom, (iii) claims van derden of (iv) andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze vrijwaringsclausule of met de Externe Site.
 
Door de Externe Site te betreden, onderschrijft en aanvaardt u daarenboven dat de afwijzing van garanties en de aansprakelijkheidsbeperking uit deze vrijwaringsclausule hoe dan ook zullen gelden, ongeacht de oorzaken, omstandigheden of handelingen die tot het verlies, de schade, claim of aansprakelijkheid hebben geleid. Dit geldt zelfs wanneer dergelijk(e) verlies, schade, claim of aansprakelijkheid gebaseerd is op een contractbreuk (waaronder, doch niet beperkt tot een claim rond een elementaire contractbreuk of de schending van een elementair beginsel), onrechtmatige daden (waaronder, doch niet beperkt tot nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of eender welke andere wettelijke of billijke theorie en zelfs wanneer Nyrstar en Virtua geïnformeerd werden over de kans op verlies, schade, claim of aansprakelijkheid. De afstandsverklaring en afstand van rechten omvatten specifiek, doch niet beperkt tot, alle mogelijke rechten en claims betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waaronder, doch niet beperkt tot, alle rechten die onder alle toepasbare gegevensbeschermingswetten vallen.
 
Indien een bevoegde rechtbank uit eender welk rechtsgebied een deel van deze vrijwaringsclausule onuitvoerbaar acht, dan moet dat deel van de vrijwaringsclausule in de mate van het mogelijke worden ingeperkt of geschrapt. De rest van de vrijwaringsclausule blijft echter volledig van kracht.
 
Merk op dat de meegedeelde informatie representatief wordt geacht op het moment van de oorspronkelijke publicatie ervan. Ten gevolge van aanpassingen op het vlak van boekhoudings- & rapportagenormen & -procedures, wordt de historische informatie mogelijk gewijzigd.
 
Niet-GAAP-informatie
 
Naast de publicatie van resultaten die in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (‘IFRS’ of ‘GAAP’) werden opgesteld, publiceert Nyrstar mogelijk ook bepaalde niet-GAAP- en pro forma niet-GAAP-bedrijfsresultaten, zoals bepaalde ratio’s, bedrijfs- en diverse gegevens, netto-inkomsten, verwaterde winst per aandeel, bedrijfsuitgaven en bedrijfswinst die bepaalde aanpassingen inhouden of bepaalde kosten en inkomsten die in de schema’s op deze website worden beschreven uitsluiten. Het bestuur acht dat deze niet-GAAP- en pro forma niet-GAAP-informatie investeerders bijkomende informatie verschaft om de bedrijfsprestaties van Nyrstar te beoordelen doordat ze bepaalde aanpassingen inhoudt of kosten en inkomsten uitsluit en investeerders helpt om onze bedrijfsprestaties met die van voorgaande periodes te vergelijken. Het bestuur gebruikt die niet-GAAP en pro forma niet-GAAP-informatie, in combinatie met de GAAP-informatie, om haar historische bedrijfsprestaties te beoordelen. Bovendien nemen Nyrstar en Virtua geen aansprakelijkheid op zich voor prijsgegevens van derden die voor informatiedoeleinden worden meegedeeld, noch voor bepaalde ratioresultaten die uit prijsgegevens van derden worden afgeleid.
 
De niet-GAAP-informatie wordt niet in overeenstemming met IFRS opgesteld en is mogelijk niet vergelijkbaar met niet-GAAP-informatie die door andere bedrijven wordt gebruikt. De niet-GAAP-informatie mag niet worden beschouwd als vervanging voor – of verbetering op – andere gegevens die in overeenstemming met IFRS werden opgesteld.