Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar: Eerste halfjaarresultaten 2017
Gereglementeerde informatie

2 augustus 2017 om 07u00 CET

HOOFDPUNTEN:

 • Onderliggende EBITDA Groep[1] van EUR 111 miljoen voor het eerste halfjaar 2017, een stijging met EUR 21 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2016, hoofdzakelijk dankzij een stijging met 50% van de gemiddelde zinkprijs (van USD 1.799/t naar USD 2.690/t) en een sterkere Amerikaanse dollar, deels tenietgedaan door lagere verwerkingslonen en een verminderde productie te Port Pirie
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 117 miljoen, een stijging met EUR 13 miljoen jaar-op jaar, hoofdzakelijk dankzij hogere grondstoffenprijzen, deels tenietgedaan door lagere zinkverwerkingslonen en een lagere productie van lood en bijproducten; en
  • Aanzienlijke verbetering van onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 15 miljoen, een stijging met EUR 14 miljoen jaar-op-jaar, dankzij hogere grondstoffenprijzen en lagere verwerkingslonen, deels tenietgedaan door een negatieve EBITDA-bijdrage van de heropstart van de mijnen van Middle Tennessee
 • Versterkte balans
  • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, van EUR 986 miljoen op het einde van het eerste halfjaar 2017, geen wijziging ten opzichte van 31 maart 2017, hoofdzakelijk als gevolg van nieuwe vooruitbetalingen voor zilver van USD 100 miljoen in het tweede kwartaal 2017 om vooruitbetalingen die worden afgelost in 2017 door te rollen. Nettoschuld, met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1.243 miljard op het einde van het eerste halfjaar 2017, een daling met EUR 29 miljoen vergeleken met 31 maart 2017
  • Geslaagde plaatsing in maart 2017 van schuldneutraal aanbod van EUR 400m notes die vervallen in 2024 en verhoging met EUR 100m van de SCTF-faciliteit in april 2017 om het krediet uit te breiden, de looptijden te verlengen en de liquiditeit te verbeteren
  • Verder beschermende hedges voor zink prijs en wisselkoers om neerwaarts risico te verminderen
 • De Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema voor begin van de hot commissioning tegen eind september 2017 met eerste voeding van de nieuwe TSL oven te starten in oktober 2017 en totale projectkosten van circa AUD 660 miljoen
 • Heropstart van de mijnen van Middle Tennessee op schema met een productie van zink in concentraat van 5kt in het eerste halfjaar van 2017; heropstart van Myra Falls goedgekeurd door de raad van bestuur; en Latijns-Amerikaanse mijnbouw activa verkocht
 • Veiligheidsverbeteringen doorheen de groep waarbij volgende doelstellingen bereikt werden - één miljoen werkuren zonder recordable injury in Auby, één miljoen werkuren zonder lost time injuries in Port Pirie geen lost time injuries bij de Middle Tennessee Mines herstart
 • Strategische prioriteiten blijven de Port Pirie Herontwikkeling, de optimalisering van de Noord Amerikaanse mijn operaties, inclusief de herstart van Myra Falls en evaluatie van de zink smelting optimalisatie

In zijn commentaar op de eerstehalfjaarresultaten 2017 zei Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"Dit zijn zeer sterke productieresultaten voor de zinksmelterij- en mijnbouwactiviteiten. De productie van zinkmetaal lag iets hoger dan deze in dezelfde periode van vorig jaar, hoewel de productie in het tweede kwartaal 2017 gehinderd werd door een reeks geplande onderhoudsonderbrekingen in Auby, Budel en Hobart. De productie van lood en bonusproducten gedurende het eerste halfjaar 2017 werd negatief beïnvloed door niet-geplande onderbrekingen te Port Pirie in Q1 2017 omwille van problemen aan de oude zuurfabriek enblast furnace. Deze problemen zijn nu grotendeels opgelost.

We zijn vooruitgang blijven boeken met onze strategische initiatieven in het eerste halfjaar 2017, met de voltooiing van een doorlichting van onze Noord-Amerikaanse mijnbouwactiviteiten om hun maximaal potentieel vast te stellen en de Port Pirie Herontwikkeling te optimaliseren om het project te versnellen en de risico's ervan af te bouwen. We zijn verheugd dat de Port Pirie Herontwikkeling op schema blijft voor inbedrijfstelling tegen eind september 2017. De doorlichting van ons zinksmelterijnetwerk om operationele prestatieverbeteringen op te sporen is nog aan de gang. Deze doorlichting zal naar verwachting dit kwartaal grotendeels rond zijn.

De financiële prestatie van de Vennootschap werd ondersteund door de sterke fundamenten op de zinkmarkt. De zinkprijzen lagen liefst 50% hoger dan deze tijdens dezelfde periode vorig jaar. De Vennootschap moet echter nog wat obstakels overwinnen, zoals de lagere zinkverwerkingslonen en de huidige verzwakking van de US dollar tegenover de euro. Het is daarom uiterst belangrijk dat we vooruitgang blijven boeken met de duidelijke reeks strategische prioriteiten om onze business verder te versterken en te hervormen.

In het eerste halfjaar 2017 werd onze balans aanzienlijk versterkt door de uitgifte in maart 2017 van EUR 400 miljoen 'senior unsecured notes' met een looptijd van 7 jaar; de verhoging in april 2017 van de SCTF-faciliteit met EUR 100 miljoen tot EUR 500 miljoen; en de voortzetting van onze zilvervooruitbetalingen met twee bijkomende zilvervooruitbetalingstransacties in het tweede kwartaal 2017. Dankzij deze initiatieven steeg onze liquiditeit tot EUR 718 miljoen en werd het gemiddeld looptijdprofiel verlengd tot 4,25 jaar. Gedurende het eerste halfjaar 2017 werden beschermende prijsafdekkingen ingesteld voor 70% van de totale productie van bonusmetaal tot eind eerste halfjaar 2018, alsook beschermende wisselkoersafdekkingen op de transactionele blootstelling CAD/USD en AUD/USD. We zullen op de markt blijven zoeken naar bijkomende opportunistische financieringen en de strategische afdekkingen ter beperking van neerwaartse risico's voor cruciale gevoeligheden inzake grondstoffenprijzen en wisselkoersen blijven toepassen in de loop van het hervormings- en turnaroundplan van de Vennootschap.

De strategische prioriteiten voor het tweede halfjaar 2017 en voor 2018 zijn de oplevering van de Port Pirie Herontwikkeling en opstart ervan om capaciteit te verwerken; de voltooiing van de volledige potentiële doorlichting van ons zinksmelterijnetwerk; en de start van aanzienlijke winststijgingen afkomstig van de Noord-Amerikaanse mijnbouwactiviteiten met de optimalisatie van de activiteiten te Tennessee en Langlois en de heropstart van de mijn te Myra Falls."

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring bespreken tijdens een conference call met de beleggersgemeenschap op 2 augustus 2017 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via http://edge.media-server.com/m/p/vvqd85os

BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen (tenzij anders aangegeven) H1 H1 %
  2016 2017 Verandering
Samenvatting van de winst- en verliesrekening      
Opbrengsten 1.321 1.806 37%
Brutowinst 472 555 18%
Directe operationele kosten (385) (445) 16%
Niet-operationele kosten en andere 3 2 (33%)
Onderliggende EBITDA      
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking 104 117 13%
Onderliggende EBITDA Mijnbouw 1 15 1400%
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties (15) (22) 47%
Onderliggende EBITDA van de Groep 90 111 23%
Onderliggende EBITDA-marge 7% 6% (14%)
In contract besloten derivaten (4) (2) (50%)
Herstructureringsuitgaven (1) (1) 0%
M&A-gerelateerde transactieuitgaven (1) 0 (100%)
Resultaat op de verkoop van dochterondernemingen (0) (2) 100%
Overige inkomsten - 7 100%
Onderliggende aanpassingen (6) 2 (133%)
Waardevermindering, uitputting, afschrijving (87) (77) (11%)
Bijzonder waardeverminderingsverlies (58) - (100%)
Netto financiële lasten (53) (65) 23%
Wisselkoerswinst/(verlies), netto (4) (35) 775%
Winstbelasting (nadeel) / voordeel (23) 9 (139%)
Winst / (Verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (142) (56) (61%)
Winst / (Verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (100) 35 (135%)
Winst / (Verlies) over de periode (242) (21) (91%)
Gewoon verlies per aandeel (EUR) (2,98) (0,22) (93%)
Investeringen      
Metaalverwerking 118 140 19%
Mijnbouw 6 19 217%
Investeringen Groep 125 161 29%
Kasstroom      
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal 54 89 65%
Werkkapitaal- en andere wijzigingen (69) 19 (128%)

  31 dec 2016 30 jun 2017  
Leningen en opgenomen gelden, einde periode 992 1.081 9%
Zinkvooruitbetaling 170 118 (31%)
Eeuwigdurende effecten 132 139 5%
Geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode (127) (95) (25%)
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 865 986 14%
       
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 1.167 1.243 7%

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven) [2]
H1 H1 %
  2016 2017 Verandering
       
Productie Metaalverwerking      
Zinkmetaal ('000 ton) 507 518 2%
Loodmetaal ('000 ton) 95 84 (12%)
       
Mijnbouwproductie      
Zink in concentraat ('000 ton) 50 53 6%
       
Markt[3]      
Zinkprijs (USD/t) 1.799 2.690 50%
Loodprijs (USD/t) 1.731 2.221 28%
Zilverprijs (USD/t.oz) 15,82 17,32 9%
Goudprijs (USD/t.oz) 1.221 1.238 1%
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD 1,12 1,08 (4%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD 1,52 1,44 (5%)

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De opbrengsten voor het eerste halfjaar 2017 van EUR 1.806 miljoen zijn met 37% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2016, als gevolg van hogere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen die respectievelijk met 50%, 28%, 9% en 1% gestegen zijn, het voordeel van een sterkere US dollar tegenover de euro in het eerste halfjaar 2017 tegenover het eerste halfjaar 2016 en hogere productievolumes in de zinksmelterijen en mijnbouw.

De brutowinst van de Groep voor het eerste halfjaar 2017 van EUR 555 miljoen is met 18% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2016, dankzij hogere productievolumes bij Metaalverwerking en Mijnbouw, hogere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen en een sterkere US dollar, die deels werden tenietgedaan door lagere benchmarkverwerkingslonen.

De directe operationele kosten voor het eerste halfjaar 2017 van EUR 445 miljoen zijn met 16% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2016, als gevolg van hogere productievolumes zowel bij Metaalverwerking als bij Mijnbouw en hogere mijnbouwkosten wegens de heropstart van de mijnbouwactiviteiten te Middle Tennessee.

De onderliggende EBITDA Groep (voortgezette activiteiten) van EUR 111 miljoen in het eerste halfjaar 2017 zijn met 23% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2016, dankzij hogere grondstoffenprijzen en een sterkere Amerikaanse dollar die deels werden tenietgedaan door lagere verwerkingslonen en een lagere productie te Port Pirie.

De lasten uit hoofde van afschrijvingen, uitputting en amortisaties bedroegen EUR 77 miljoen voor het eerste halfjaar 2017, hoofdzakelijk als gevolg van bijzondere waardeverminderingskosten in de mijnbouw die ten laste werden genomen in 2016.

De netto financiële lasten voor het eerste halfjaar 2017 van EUR 65 miljoen waren met EUR 12 miljoen gestegen tegenover het eerste halfjaar 2016, hoofdzakelijk als gevolg van de nettoschuld zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten die met 14% is gestegen en de nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten die met 7% is gestegen. Gedurende het eerste halfjaar 2017 werd slechts EUR 7 miljoen opgenomen van de eeuwigdurende effecten voor de financiering van de overschreden investeringen te Port Pirie, die in februari 2017 werd aangekondigd, alvorens verder eeuwigdurende effecten op te nemen. Op het einde van het eerste halfjaar 2017 was een totaal bedrag, na aftrek van kosten voor obligatie-uitgiften, van EUR 139 miljoen (AUD 219 miljoen) van de eeuwigdurende effecten opgenomen voor de financiering van de Port Pirie Herontwikkeling.

Het winstbelastingvoordeel (met inbegrip van beëindigde activiteiten) voor het eerste halfjaar 2017 van EUR 9 miljoen (eerste halfjaar 2016: winstbelastingvoordeel van EUR 23 miljoen uit voortgezette activiteiten en EUR 6 miljoen uit beëindigde activiteiten) door de boeking van verliezen, vertegenwoordigt een effectief belastingtarief van 29,4% (eerste halfjaar 2016: (13,9%)). Het effectieve belastingtarief voor het eerste halfjaar 2017 werd beïnvloed door geleden verliezen door Nyrstar, met inbegrip van de beëindigde activiteiten, waarvoor geen belastingvoordeel werd geboekt.

Het verlies uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 56 miljoen in het eerste halfjaar 2017 tegenover een nettoverlies van EUR 142 miljoen in het eerste halfjaar 2016, hoofdzakelijk als gevolg van de bijzondere waardevermindering met betrekking tot de Mijnbouwactiva in het eerste halfjaar 2016.

De investeringen (voortgezette activiteiten) bedroegen EUR 161 miljoen in het eerste halfjaar 2017, d.i. een stijging met 29% jaar-op-jaar (EUR 125 miljoen in de eerste jaarhelft 2017) als gevolg van een stijging met EUR 22 miljoen van de investeringen in Metaalverwerking voor grote geplande onderhoudsonderbrekingen in het tweede kwartaal 2017 te Budel, Balen en Hobart en een stijging met EUR 13 miljoen van de investeringen in Mijnbouw met de heropstart van de mijnen te Middle Tennessee.

De kasstroom uit operationele activiteiten vóór wijzigingen in het werkkapitaal bedroeg EUR 89 miljoen in het eerste halfjaar 2017, een stijging met 65% tegenover EUR 54 miljoen in het eerste halfjaar 2016 en de kasinstroom uit wijzigingen in het werkkapitaal en andere balansmutaties in het eerste halfjaar 2017 bedroeg EUR 19 miljoen, een stijging met 128% vergeleken met een uitstroom van EUR 69 miljoen in het eerste halfjaar 2016. Dit bracht de totale kasuitstroom uit operationele activiteiten in het eerste halfjaar 2017 op EUR 108 miljoen, tegenover een uitstroom van EUR 15 miljoen in het eerste halfjaar 2016. De stijging van het netto werkkapitaal had hoofdzakelijk te maken met een stijging van de voorraadwaardering als gevolg van hogere grondstoffenprijzen, en de impact op de voorraadbalans van de hogere zinkprijzen van ongeveer EUR 46 miljoen voor het eerste halfjaar 2017.

De nettoschuld op het einde van het eerste halfjaar 2017 zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag met EUR 986 miljoen 14% hoger dan eind 2016 (EUR 865 miljoen). De nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag op het einde van het eerste halfjaar 2017 met EUR 1.243 miljard 7% hoger dan eind 2016. Het kassaldo op het einde van het eerste halfjaar bedroeg EUR 95 miljoen tegenover EUR 127 miljoen eind 2016 met een pro forma liquiditeit op het einde van het eerste halfjaar 2017 van EUR 718 miljoen, dat onder andere de verhoging omvat van de Commodity Trade Finance Facility eind april 2017.

ZINKCONCENTRATEN

De benchmarkverwerkingslonen 2017 voor zinkconcentraat werden eind eerste kwartaal 2017 vastgelegd onder volgende voorwaarden:

 • Basisverwerkingsloon USD 172 per dmt (droge metrische ton) concentraat tegen basisprijs van USD 2.800 per ton;
 • Escalator van 0% van de zinkprijs boven USD 2.800 per ton; en
 • De-escalator van 0% van de zinkprijs onder USD 2.800 per ton; en

Nyrstar sloot de onderhandelingen met alle benchmark- en non-benchmarkleveranciers af tegen april 2017. De benchmarkverwerkingslonen 2017 voor zinkconcentraat vertegenwoordigen een daling van het basisverwerkingsloon met ongeveer 15% tegenover de hoofdverwerkingslonen in 2016 van USD 203 per dmt, met een basisprijs van USD 2.000 per ton.

De meeste concentraatvereisten (90-95%) voor 2017 van Nyrstar zijn geprijsd tegen benchmarkvoorwaarden of met verwijzing naar de benchmark met een toegepaste korting. Bovendien bedroeg de gemiddelde korting op de benchmarkverwerkingslonen door Nyrstar in het eerste halfjaar 2017 iets meer dan in het eerste halfjaar 2016 en de vorige jaren. In het eerste halfjaar 2017 bedroeg de door het Metaalverwerkingssegment van Nyrstar bereikte gemiddelde korting op de gerealiseerde verwerkingslonen ongeveer USD 40-50 per ton, wat in lijn is met de korting in het tweede en vierde kwartaal 2016. Dezelfde korting wordt verwacht voor het tweede halfjaar 2017.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een absolute prioriteit bij Nyrstar. De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

De LTIR (Lost Time Injury Rate ofwel verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren) voor de Vennootschap in het eerste halfjaar 2017 bedroeg 1,8, en bleef daarmee zo goed als gelijk met de LTIR van 1,7 in het eerste halfjaar 2016. Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) en het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) daalden met 11% en 3% in vergelijking met het eerste halfjaar 2016.

Nyrstar bereikte een aantal belangrijke veiligheidsmijlpalen in het eerste halfjaar 2017. Zo werd in de smelterij in Auby een miljoen letselvrije werkuren bereikt (dit is de eerste keer dat een operationele site van Nyrstar zo een mijlpaal bereikt); de Port Pirie Herontwikkeling voltooide een miljoen werkuren zonder verloren werktijd door letsels; en de mijnen in Middle Tennessee werden heropgestart zonder verloren werktijd door letsels.

Er deden zich tijdens het eerste halfjaar 2017 geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen H1 H1 %
(tenzij anders aangegeven) 2016 2017 Verandering
       
Verwerkingslonen 189 171 (10%)
Bijdrage bonusmetaal 109 182 67%
Premies 77 79 3%
Bijproducten 79 79 0%
Overige (46) (56) 22%
Brutowinst 408 456 12%
       
Personeelsuitgaven (112) (112) 0%
Energiekosten (89) (117) 31%
Overige uitgaven/inkomsten (102) (110) 8%
Directe operationele kosten (303) (339) 12%
       
Niet-operationele kosten en andere (1) 0 (100%)
Onderliggende EBITDA 104 117 13%
       
Onderhoud 42 59 40%
Groei 10 13 30%
Port Pirie Herontwikkeling 66 67 2%
Investeringen Metaalverwerking 118 140 19%

Metaalverwerking realiseerde in het eerste halfjaar 2017 een onderliggende EBITDA van EUR 117 miljoen, d.i. een stijging met 13% tegenover het eerste halfjaar 2016 als gevolg van hogere grondstoffenprijzen en een sterkere Amerikaanse dollar, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen, hogere energieprijzen en een lagere productie van lood en bijproducten.

De brutowinst jaar-op-jaar was in het eerste halfjaar 2017 met 12% gestegen tot EUR 456 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van hogere grondstoffenprijzen (zink, lood en zilver stegen met respectievelijk 50%, 28% en 9%) en een hogere productie van zinkmetaal (2%), gedeeltelijk gecompenseerd door een daling met 15% van de jaarlijkse benchmarkverwerkingslonen voor zink.

De directe operationele kosten jaar-op-jaar stegen met 12% tot EUR 339 miljoen, hoofdzakelijk omwille van hogere energiekosten die met 31% gestegen zijn tegenover het eerste halfjaar 2016. De energiekosten te Port Pirie stegen periode-op-periode met ongeveer EUR 14 miljoen door de hogere prijzen van cokeskolen en met ongeveer EUR 17 miljoen in de zinksmelterijen door de hogere elektriciteitsprijzen.

De investeringen voor onderhoud in het eerste halfjaar 2017 stegen met 19% tegenover het eerste halfjaar 2016, wat in lijn ligt met de hogere investeringsguidance voor 2017 (EUR 100 miljoen tot EUR 135 miljoen) vergeleken met 2016 (EUR 97 miljoen).

EUR H1 H1 %
 DOK/ton 2016 2017 Verandering
       
Auby 504 460 (9%)
Balen/Overpelt 474 514 8%
Budel 345 377 9%
Clarksville 470 514 9%
Hobart 437 478 9%
Port Pirie[4] 607 849 40%
DOK/ton[5] 503 562 12%

De directe operationele kosten per ton stegen, in vergelijking met het eerste halfjaar 2016, met 12% in het eerste halfjaar 2017, als gevolg van hogere energieprijzen die gedeeltelijk werden gecompenseerd door voortdurende efficiëntieverbeteringen in de Metaalverwerking. De directe operationele kosten per ton te port Pirie stegen met 40% in het eerste halfjaar 2017 tegenover dezelfde periode in 2016 als gevolg van hogere energieprijzen, lagere productievolumes en niet-geplande onderhoudsonderbrekingen.

  H1 H1 %
  2016 2017 Verandering
       
Zinkmetaal ('000 ton)      
Auby 70 82 17%
Balen/Overpelt 124 117 (6%)
Budel 141 140 (1%)
Clarksville 56 59 5%
Hobart 117 121 3%
Totaal 507 518 2%
       
Loodmetaal ('000 ton)      
Port Pirie 95 84 (12%)
       
Andere producten      
Koperkathode ('000 ton) 2,4 2,0 (17%)
Zilver (miljoen troy ounces) 8,6 6,4 (26%)
Goud ('000 troy ounces) 31,9 35,3 11%
Indiummetaal (ton) - 9,7 100%
Zwavelzuur ('000 ton) 692 652 (6%)

Metaalverwerking produceerde ongeveer 518.000 ton zinkmetaal in het eerste halfjaar 2017, d.i. in lijn met de guidance voor het volledige jaar 2017, een stijging met 2% tegenover het eerste halfjaar 2016. Ondanks de geplande onderhoudsonderbreking in Balen en Budel in het tweede kwartaal 2017, die een negatieve impact had op de productie, steeg de zinkmetaalproductie jaar-op-jaar met respectievelijk ongeveer 11.000 ton en 6.500 ton zinkmetaal. Eind juni 2017 werden ook, zoals gepland, de rooster- en zuurinstallaties in Hobart gesloten voor onderhoud. Deze geplande onderhoudsonderbreking in Hobart werd beëindigd eind juli 2017, met een productie-impact van ongeveer 5.500 ton zinkmetaal, die een impact zal hebben op het productievolume in het derde kwartaal 2017.

De productie van zinkmetaal in Auby steeg met 17% als gevolg van de geplande sluiting van het celhuis in het eerste kwartaal 2016; in Balen daalde de productie met 5% als gevolg van een sluiting in mei van het celhuis voor 19 dagen; en de productie in Clarksville steeg met 6%, hoofdzakelijk als gevolg van een hogere verhouding aanvoermateriaal uit de mijnen van East Tennessee. De indiumproductie in Auby werd opnieuw opgestart in het eerste kwartaal 2017, met een productie van 9,7 ton in de eerste jaarhelft 2017. De indiumproductie in Auby lag sinds november 2015 stil door schade die veroorzaakt werd door een brand in de indiumfabriek. Naar verwachting zal de indiumproductie ongeveer 70 ton per jaar opleveren het volgende jaar.

De productie van loodmetaal in Port Pirie van 84kt lag 12% lager dan in het eerste halfjaar 2016 als gevolg van een traag hoogovendebiet te wijten aan een gebrek aan de warmtewisselaar in de oude zuurfabriek en operationele problemen in de sinterafdeling die een negatieve weerslag hadden op de sinterkwaliteit. De productie werd ook gefnuikt door een stillegging van de hoogoven gedurende 12 dagen om lekkende koelmantels en een beschadigde zuurkast te herstellen. Deze problemen zijn nu grotendeels opgelost. De koper- en zilverproductie daalde in het eerste halfjaar 2017 met respectievelijk 17% en 26%, terwijl de goudproductie steeg met 11%. Het verschil in de productie van koper, zilver en goud komt hoofdzakelijk door een andere aanvoermix van verbruikt materiaal met minder koper en zilver en meer goud.

De productie van zwavelzuur van 652.000 ton in het eerste halfjaar 2017 lag 6% lager dan in het eerste halfjaar 2016. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan een daling met 35% van de productie van zwavelzuur te Port Pirie. Deze lagere productie te Port Pirie komt door de stillegging van de hoogoven gedurende 12 dagen en grote herstellingen in januari 2017 die nodig waren voor de afgedankte zuurfabriek die zal worden vervangen bij de Port Pirie Herontwikkeling.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen H1 H1 %
(tenzij anders aangegeven) 2016[6] 2017 Verandering
       
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN      
       
Verwerkingslonen (15) (10) (33%)
Bijdrage van betaalbaar metaal 72 105 46%
Bijproducten 9 9 0%
Overige (4) (6) 50%
Brutowinst 61 98 61%
       
Personeelsuitgaven (32) (38) 19%
Energiekosten (7) (10) 43%
Overige uitgaven (25) (36) 44%
Directe operationele kosten (64) (85) 33%
       
Niet-operationele kosten en andere 3 2 (33%)
Onderliggende EBITDA 1 15 1400%
       
Onderhoud 3 9 200%
Exploratie en ontwikkeling 3 11 267%
Groei - -  
Mijnbouwcapex 6 19 217%

De onderliggende EBITDA van Mijnbouw van EUR 15 miljoen in het eerste halfjaar 2017 lag EUR 14 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar 2016 als gevolg van de hogere zinkprijs, lagere zinkverwerkingslonen en operationele verbeteringen die de directe operationele kosten deden dalen. Het resultaat van Mijnbouw is exclusief de impact van de onderliggende EBITDA van Contonga, El Mochito, El Toqui, Coricancha en Camp Morado, die werden geëlimineerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten wegens de aangekondigde desinvestering ervan. Myra Falls, waar de productie is opgeschort, en de mijnen van Middle Tennessee die in het eerste halfjaar aan een heropstart bezig waren, droegen negatief bij tot de EBITDA in het eerste halfjaar 2017 ten belope van respectievelijk EUR (6) miljoen en EUR (5) miljoen. Bij de start van het tweede halfjaar 2017 leverden de mijnen van Middle Tennessee een positieve EBITDA.

De investeringen in de Mijnbouw in het eerste halfjaar 2017 bedroegen EUR 19 miljoen, d.i. een stijging met EUR 13 miljoen jaar-op-jaar, hoofdzakelijk als gevolg van de heropstart van de mijnen van Middle Tennessee in december 2016. De investeringen in Mijnbouw zijn exclusief de activiteiten in Contonga, Coricancha, El Toqui, El Mochito en Camp Morado die werden geëlimineerd uit de resultaten als beëindigde mijnactiviteiten.

  H1 H1 %
 DOK/ton gemalen erts 2016 2017 Verandering
       
Langlois 86 130 51%
East Tennessee 36 42 17%
Middle Tennessee   77 100%
Gemiddelde DOK/ton gemalen erts 45 60 33%

'000 ton H1 H1 %
tenzij anders aangegeven 2016 2017 Verandering
       
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN      
Totaal gemalen erts[7] 1.181 1.366 16%
       
Zink in concentraat      
Langlois 19 16 (16%)
East Tennessee 31 32 3%
Middle Tennessee - 5 100%
Totaal 50 53 6%
       
Overige metalen      
Koper in concentraat 1,1 0,9 (18%)
Zilver ('000 troy oz) 307 271 (12%)
Goud ('000 troy oz) 1,0 0,8 (20%)

In het eerste halfjaar 2017 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 53kt zink in concentraat, een stijging met 6% in vergelijking met het eerste halfjaar 2016. De productie in Langlois werd negatief beïnvloed door een gebrek aan ontwikkeling, dat momenteel wordt aangepakt, en twee niet-geplande stilleggingen in het eerste kwartaal 2017 om een hefmotor te herstellen en werkzaamheden uit te voeren aan de put. De mijn van Middle Tennessee startte haar ertsproductie eerder op dan voordien meegedeeld. Van mei tot juni 2017 werd 5kt zink in concentraat geproduceerd. De mijnen in Middle Tennessee zullen naar verwachting tegen november een maximale capaciteit van 50kt per jaar bereiken.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Verkoopproces Mijnbouw
In de loop van het eerste halfjaar 2017 heeft de Vennootschap de verkoop van haar mijnen voortgezet door aan gebruikelijke closingvoorwaarden te voldoen met betrekking tot de verkoop van de Contonga-mijn in Peru en verschillende minerale concessies in Quebec, Canada, de mijn van Camp Morado in Mexico en de mijn van Coricancha in Peru. Aan de closingvoorwaarden voor de verkoop van de minerale concessies in Quebec en deze voor Camp Morado werd voldaan in april 2017, Coricancha werd afgerond in juli 2017 en aan de closingvoorwaarden voor Contonga zal naar verwachting worden voldaan in het derde kwartaal 2017.

Op het einde van het eerste halfjaar 2017 had Nyrstar al haar vijf mijnbouwactiva in Latijns-Amerika verkocht voor een totale vergoeding in contanten van USD 72 miljoen (USD 40m vooraf en USD 32m in voorwaardelijke mijlpaalbetalingen). In de loop van het eerste halfjaar 2017 heeft Nyrstar een volledige potentiële doorlichting van de Noord-Amerikaanse mijnbouwportefeuille afgerond. Momenteel is ze bezig met de uitvoering van optimalisatieplannen voor de vier mijnbouwactiva. De mijnen, waaronder die van Myra Falls die in augustus 2017 werd heropgestart, zijn zo gepositioneerd dat ze 200kt per jaar zink in concentraat zullen produceren en de operationele kosten voortdurend zullen verbeteren.

Port Pirie Herontwikkeling
Op 30 juni 2017 bedroegen de investeringen te Port Pirie AUD 609 miljoen, waarbij AUD 627 miljoen werd toegezegd, AUD 219 miljoen werd opgenomen via de eeuwigdurende effecten en AUD 73 miljoen overblijft om op te nemen.

Zoals meegedeeld door de Vennootschap op 9 februari 2017, heeft ze een verregaande doorlichting van het project Port Pirie Herontwikkeling uitgevoerd en afgerond om ervoor te zorgen dat Port Pirie, wat betreft omvang, stroomschema en installatie/opstart, een optimaal resultaat oplevert.

Deze doorlichting door het management heeft bevestigd dat de Port Pirie Herontwikkeling de juiste strategie is voor de Vennootschap, daar ze een belangrijk positief langetermijneffect zal hebben op de activiteiten van Nyrstar en de winst aanzienlijk zal doen stijgen. Uit deze doorlichting is echter ook gebleken dat er aanpassingen nodig zijn aan de productie van de belangrijke module-onderdelen, die de start van de hot commissioning vertraagd hebben tot eind september 2017 zoals eerder gerapporteerd. Tevens zijn er nog een aantal verbeteringen geïdentificeerd die bijkomende waarde zullen creëren. Port Pirie bevindt zich in een stadium waar deze verbeteringen nog effectief kunnen worden aangebracht alvorens Port Pirie in bedrijf wordt gesteld in september 2017 en de eerste voedign van de TSL ovenin oktober 2017.

In het eerste halfjaar heeft de Port Pirie Herontwikkeling zich gefocust op de realisatie van de aanpassingen, waarnaar hierboven wordt verwezen, en de verbetering van het aftapproces van de TSL-hoogoven, terwijl de aandacht ook ging naar de voltooiing van de modulaire bouw en de voortgang van de inbedrijfstelling van de nieuwe infrastructuur en de verwante controlesystemen. Bovendien werd gestart met de opleiding van het personeel van Nyrstar in de loodsmelterijactiviteiten te Kazzinc in Kazachstan. De inbedrijfstelling van de kalkfabriek en de paalwerken voor de herlocatie van de slakgieterij werden voltooid in het tweede kwartaal 2017.

Nyrstar heeft opnieuw bevestigd dat de incrementele stijging van de EBITDA uit de herontwikkeling, met 2016 als basis, hoger zal liggen dan de vorige opstartguidance van EUR 80 miljoen per jaar en naar verwachting ongeveer EUR 40 miljoen zal bedragen in 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen per jaar voor 2020. De verwachte kosten om de herontwikkeling te voltooien bedragen AUD 660 miljoen, zoals eerder vermeld.

GEVOELIGHEDEN

De resultaten van Nyrstar blijven in het eerste halfjaar 2017 een aanzienlijke impact ondervinden van wijzigingen in de metaalprijzen, wisselkoersen en verwerkingslonen. De gevoeligheid voor schommelingen in deze parameters wordt weergegeven in de volgende tabel. De tabel toont wat de geschatte impact is van een wijziging in elk van de parameters op de onderliggende EBITDA van Nyrstar voor het eerste halfjaar 2017, op basis van de werkelijke resultaten en het productieprofiel voor het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2017.

      Geschatte jaarlijkse impact op de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar 2017 (EUR m)
Parameter Gemiddelde jaarlijkse prijs/tarief H1 2017 Variabel Metaal-verwerking Mijnbouw Groep
           
EUR:USD 1,08 -/+ 10% +83/(68) +19/(15) +101/(83)
Zinkprijs $2.690/t -/+ 10% (34)/+45 (18)/+18 (52)/+63
Zinkverwerkings-lonen $172/dmt -/+ 10% (25)/+25 +3/(3) (22)/+22
EUR:AUD 1,44 -/+ 10% (31)/+26 - (31)/+26
Zilverprijs $17,32/oz -/+ 10% (4)/+4 (1)/+1 (5)+5
Koperprijs $5.749/t -/+ 10% (2)/+2 (1)/+1 (3)+3
Goudprijs $1.238/oz -/+ 10% (1)/+1 - (1)+1
Loodprijs $2.221/t -/+ 10% (1)/+1 - (1)/+1
Loodverwerkings-lonen $109/dmt -/+ 10% (3)/+3 - (3)/+3
EUR:CHF 1,08 -/+ 10% - - (6)/+5

De bovenstaande gevoeligheden werden berekend door de onderliggende bedrijfsresultaten van Nyrstar in het eerste halfjaar 2017 te modelleren. Elke parameter is gebaseerd op een gemiddelde waarde die tijdens die periode werd waargenomen en wordt afzonderlijk toegepast om de impact op de onderliggende EBITDA van het hele jaar te bepalen.

Gevoeligheden zijn:

 • Afhankelijk van productievolumes en het economische klimaat tijdens de referentieperiode.
 • Geen weergave van gelijktijdige wijzigingen in meer dan één parameter; de samenvoeging van deze parameters kan niet leiden tot een accurate raming van de financiële prestaties.
 • Uitgedrukt als lineaire waarden binnen een relevante vork. Buiten het voor elke variabele vermelde bereik, kan de impact van de wijzigingen aanzienlijk verschillen van de geschetste resultaten.

Deze gevoeligheden mogen niet worden toegepast op de resultaten van Nyrstar voor voorgaande periodes en zijn geen weergave van de gevoeligheid van de onderliggende EBITDA voor de toekomstige veranderingen.

Tijdens de realisatie van de hervormings- en turnaroundstrategie heeft Nyrstar prudentiële maatregelen genomen om het neerwaartse risico op de zinkprijzen en de belangrijkste valuta's te beperken.

In het eerste kwartaal beschikte Nyrstar over prijscollarafdekkingen om 70% van het bonusmetaal, dat geproduceerd werd binnen een vork van USD 2.127 en USD 2.496, met volledige upside vanaf USD 2.800, te beschermen; en voor het tweede kwartaal 2017 een collar van USD 2.172 tot USD 2.543. Op het einde van het tweede kwartaal 2017 waren er voor het eerste halfjaar 2018 beschermende afdekkingen ingesteld voor 70% van het totale bonusmetaal dat wordt geproduceerd door het Metaalverwerkingssegment (8.300 ton zinkmetaal per maand) en het Mijnbouwsegment (7.500 ton betaalbaar zinkmetaal geproduceerd in concentraat per maand). Deze dekkingen resulteren in een blootstelling aan de zinkprijs voor het volledige productievolume in het eerste halfjaar 2018 tussen een vlottende zinkprijs van USD 2.300/t en USD 3.094/t. Boven en onder die prijzen is de blootstelling van Nyrstar beperkt tot 30% van het totale geproduceerde bonusmetaal.

Sinds het eerste halfjaar 2016 is Nyrstar een aantal wisselkoersopties aangegaan om de maandelijkse wisselkoersrisico's van de Vennootschap met betrekking tot de directe operationele kosten uitgedrukt in Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD) en euro (EUR) te dekken door gebruik te maken van put- en callcollarstructuren. Voor de EUR/USD wisselkoersrisico's op transacties werden verschillende collars uitgevoerd, die resulteerden in een gewogen gemiddelde collar van 1,05 tot 1,14 voor ongeveer 100% van de totale uitgaven voor transacties voor het eerste halfjaar 2017; en een gewogen gemiddelde collar van 1,00 tot 1,10 voor ongeveer 100% van de totale uitgaven voor transacties voor het tweede halfjaar 2017. Voor de AUD/USD wisselkoersrisico's op transacties werden verschillende collars uitgevoerd, die resulteerden in een gewogen gemiddelde collar van 0,62 tot 0,81 voor ongeveer 100% van de totale uitgaven voor transacties in het eerste halfjaar 2017; een gewogen gemiddelde collar van 0,68 tot 0,81 voor ongeveer 100% voor het tweede halfjaar 2017; en een gewogen gemiddelde collar van 0,68 tot 0,80 voor ongeveer 33% voor 2018. Voor de CAD/USD wisselkoersrisico's op transacties werden verschillende collars uitgevoerd, die resulteerden in een gewogen gemiddelde collar van 1,28 tot 1,35 voor ongeveer 70% voor 2017 en een gewogen gemiddelde collar van 1,32 tot 1,36 voor ongeveer 100% voor 2018.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Head of Corporate Communications T:  +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE

PE
RIO
DE
Produ
ctie
KPI
per
site
Gew
alst
erts
('000
ton)
Head grade wals Recuperatie Concentraat Metaal in concentraat
Zi
nk
(%)
Lo
od
(%)
Koper
(%)
Go
ud
(g/t)
Zil
ver
(g/t)
Zink
(%)
Lo
od
(%)
Koper
(%)
Goud
(%)
Zil
ver
(%)
Zink
(kt)
Lo
od
(kt)
Koper
(kt)
Zi
nk
(kt)
Lo
od
(kt)
Koper
(kt)
Goud
(k'toz)
Zil
ver
(m
'toz)
VOO
RT
GEZE
TTE
BEDRIJFS
ACTIVITEITEN
                                     
H1

2016
Lang
lois
222 8,
89%
- 0,
72%
0,
18
49,
28
95,
2%
- 71,
1%
78,
5%
87,
4%
36 - 4,5 18,
8
- 1,1 1,0 307
East
Tennessee
959 3,
49%
- - - - 93,
1%
- - - - 51 - - 31,
2
- - - -
Midd
le Tennessee
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal
Mijnbouw
1.181 4,
51%
- 0,
72%
0,
18
49,
28
93,
5%
- 71,
1%
78,
5%
87,
4%
86 - 4,5 49,
9
- 1,1 1,0 307
H1

2017
Lang
lois

202 8,
41%
- 0,
56%
0,
16
47,
89
95,
0%
- 76,
2%
78,
5%
87,
0%
30 - 3,6 16,
2
- 0,9 0,8 271
East
Tennessee
964 3,
48%
- - - - 95,
5%
- - - - 52 - - 32,
1
- - - -
Midd
le
Tennessee
200 2,
82%
- - - - 91,
0%
- - - - 8 - - 5,
1
- - - -
Tota
al
Mijnbouw
1.366 4,
12%
- 0,
56%
0,
16
47,
89
94,
8%
- 76,
2%
78,
5%
87,
0%
89 - 3,6 53,
4
- 0,9 0,8 271
%
Veran
dering
Lang
lois
10% 6% - 29
%
13
%
3% 0% - (7)% - 0% 20% - 25% 16
%
- 22% 25% 13%
East
Tenne
ssee
(1)% 0% - - - - (3)% - - - - (2)% - - (3)% - - - -
Midd
le
Tenne
ssee
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tota
al
Mijn
bouw
(14)% 9% - 29
%
13
%
3% (1)% - (7)% - 0% (3)% - 25% (7)
%
- 22% 25% 13%

[1] De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA" als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat van geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen we naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx  

[2] De eerstehalfjaarcijfers van 2017 werden aangepast om El Toqui, El Mochito, Camp Morado, Contonga en Coricancha, die nu zijn verkocht of onder beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geboekt, uit te sluiten

[3] De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM

[4] Per ton loodmetaal en zinkhoudende rook

[5] DOK/ton berekend op basis van de directe operationele kosten van het segment en de totale productie zink- en loodmarktmetaal

[6] De eerstehalfjaarcijfers van 2017 werden aangepast om El Toqui, El Mochito, Contonga en Coricancha, die nu zijn verkocht of onder beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geboekt, uit te sluiten

[7] De mijnbouwproductie voor beide jaren werd aangepast om de productievolumes van de mijnen van Contonga, die geklasseerd werd als beëindigde bedrijfsactiviteit, uit te sluiten. Voor de productie bij de beëindigde bedrijfsactiviteiten, zie bijlage

Volledige versie in PDF